معرفی

مشخصات فردی

مرتضی حبیبی

نام - نام خانوادگی : مرتضی   حبیبی

پست الکترونیکی : m_habibi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علامه طباطبایی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشکده مدیریت واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

نوع همکاری : تمام وقت

مرتضی حبیبی
مرتضی حبیبی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^